Home Linkedin Facebook Twitter

RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND OFFICIEEL GESTART

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een feit. Op maandag 6 januari 2014 gaven de minister van Economische Zaken Henk Kamp, de Voorzitter van MKB-Nederland Michael van Straalen en de Directeur-Generaal van RVO.nl Ab van Ravestein, officieel het startsein voor RVO.nl.

De nieuwe Rijksdienst is een samenvoeging van de organisaties Agentschap NL en Dienst Regelingen. De dienst richt zich op het ondersteunen en stimuleren van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Opdracht, uitvoerder en klant
Ab van Ravestein noemde het een groot compliment dat de minister en voorzitter aanwezig wilden zijn bij de start van RVO.nl. “Het gebeurt zelden dat de twee partijen, die voor ons zo belangrijk zijn, samen met mij op het podium staan. Opdrachtgever, uitvoerder en klant.” In zijn nieuwjaarsboodschap noemde Van Ravestein minister Kamp “het gezicht van de Rijksoverheid” en voorzitter Van Straalen “het gezicht van ondernemend Nederland”.

Leuker én eenvoudiger maken
In zijn toespraak stelde MKB-Nederland voorzitter van Straalen dat de nieuwe organisatie een belangrijke brugfunctie vervult tussen de overheid en ondernemers. De “high-trust”-gedachte en kwaliteit richting de Nederlandse ondernemers zijn volgens hem hierbij cruciaal. Voorzitter van Straalen: “RVO.nl maakt de Haagse regelingen voor alle ondernemers - ook kleine - in het hele land makkelijker en sneller. Het toont de vele mogelijkheden voor ondersteuning bij groei, innovatie, export en verduurzaming.” Zijn motto: “leuker én eenvoudiger maken”.

Ondernemers een belangrijke groep
Minister Kamp noemde in zijn speech dat de ondernemers een belangrijke groep zijn in de ontwikkeling van de Nederlandse economie: “[…]als er één groep mensen is die Nederland er bovenop kan helpen, dan zijn dat onze ondernemers.”

Volgens de minister van Economische Zaken is met het samengaan van Agentschap NL en Dienst Regelingen, een organisatie ontstaan die een grote bijdrage kan leveren aan de verdere economische ontwikkeling van Nederland. Minister Kamp: “RVO.nl zet overheidsbeleid om in concrete resultaten. Dat is essentieel voor de bedrijven én voor Nederland.”

INNOVATIE EN DE ‘HELDENROL’ VAN DURFKAPITAAL

Topeconome Mariana Mazzucato wees onlangs tijdens haar bezoek aan het Ministerie van Economische Zaken op het belang van een ondernemende overheid om uit de economische crisis te komen. Om met succes te innoveren, zegt zij, heb je slagvaardige bedrijven, maar ook een koersvaste overheid nodig. De heldenrol van durfkapitaal is volgens haar een mythe.

Voor veel ondernemers is het geen mythe maar dagelijkse praktijk. Voor de financiering van innovaties zijn zij immers steeds vaker aangewezen op alternatieve financieringsbronnen zoals durfkapitaal. Durfkapitaal drijft in Nederland grotendeels op publieke middelen. De overheid neemt op het gebied van innovaties risico’s die private partijen niet durven te nemen. De vraag is in hoeverre dat op termijn een houdbare situatie is.

Mazzucato gaf ook de oplossing. Voor een gezond ‘innovatie-ecosysteem’ zijn publieke én private partijen nodig. Klinkt logisch, de praktijk is echter weerbarstiger. Gemiddeld genomen zijn de financiële rendementen voor durfkapitaal laag en het risico hoog. Geen ideale combinatie.  Private partijen zoals banken (de combinatie ‘privaat’ en ‘bank’ wordt tegenwoordig steeds zeldzamer) staan dan ook niet te trappelen om in de onzekere beginfase te investeren. Men wacht liever totdat het bedrijf een bepaalde volwassenheid heeft bereikt.

De beschikbaarheid van voldoende kapitaal voor innovatie zal van doorslaggevende betekenis zijn voor het herstel van de economie. Het is niet realistisch te denken dat durfkapitaal voor elke innovatie, die nu bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor bancaire financiering, een oplossing kan bieden. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Belangrijker is dat voor de financieringsvraagstukken waarbij durfkapitaal een rol kán spelen (bij snelgroeiende innovatieve bedrijven) dit in overweging wordt genomen. Aangezien het ‘bankkrediet denken’ nog steeds centraal staat bij de meeste ondernemers is dit zeker nog geen vanzelfsprekendheid.

Om de innovatieve slagkracht van BV Nederland te vergroten is de samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van durfkapitaal noodzakelijk. Maar hoe kunnen we marktpartijen verleiden om vroegtijdig te investeren in kansrijke innovaties? Een goed voorbeeld is het nieuwe investeringsfonds Dutch Venture Initiative (DVI). DVI is de derde pijler van het Innovatiefonds MKB+ van de Nederlandse overheid. Het investeringsfonds van € 150 miljoen wordt gefinancierd door het Europees Investeringsfonds (EIF) en PPM Oost. De investering van PPM Oost wordt mogelijk gemaakt door de Nederlandse overheid. Private durfinvesteerders die zich richten op de Nederlandse markt kunnen een beroep doen op dit investeringsfonds. Zij kunnen deze kapitaalinjectie gebruiken om te investeren in snel groeiende innovatieve bedrijven in Nederland.

Mazzucato heeft gelijk. Innovatie vraagt om durf en kapitaal en soms is durfkapitaal het best passende antwoord. Daar is niets mythisch aan.

INNOVATIEVE STARTUPS

VVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas wil dat het vestigingsklimaat voor innovatieve startups in Nederland wordt verbeterd. Veel van de bestaande innovatieregelingen in Nederland zijn voor de kleine, innovatie starters minder interessant, omdat zij bijvoorbeeld nog geen winst maken of omdat ze nog geen kant en klaar businessplan kunnen overleggen. Lucas komt dit najaar nog met een plan om het ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken om starters naar Nederland te halen en ‘onze’ starters in Nederland te behouden.

Lucas: "Als we als land aantrekkelijk willen blijven voor deze groep ondernemers, moeten we kritisch blijven kijken naar waar hun behoeften. Zo stuiten deze ondernemers in de opstartfase vaak op hele specifieke problemen. Dit varieert van grote problemen als gebrek aan durfkapitaal, tot klein problemen als het vasthouden van octrooien door universiteiten of geen toegang kunnen krijgen tot de universiteitsbibliotheek, waardoor de ondernemers zich weer opnieuw moeten als student.”

Oproep
Het VVD-Kamerlid is bezig met het inventariseren van de knelpunten, mogelijkheden en kansen voor de startups. Dit najaar nog verwacht zij een plan te presenteren waarin concrete voorstellen worden gedaan om het Nederlandse beleid aantrekkelijker te maken voor startups. Ze roept studenten, beginnende ondernemers en investeerders op om haar te wijzen op de knelpunten in regels. Lucas: "Door met de bril van een innovatieve starter naar de bestaande regelingen te kijken, wil de VVD op zoek gaan naar oplossingen op gebied van visa-verlening, fiscale belemmeringen en toegang tot innovatieregelingen om uiteindelijk het innovatiebeleid en vestigingsklimaat te verbeteren.”

Durfkapitaal
Lucas pleitte er eerder al voor om het durfkapitaal aantrekkelijker maken. Veel startende, innovatieve ondernemers slagen er, na de fase van productontwikkeling, niet in om door te groeien naar een onderneming die omzet en winst draait. "Het doorgroeien van startup naar een onderneming wordt vooral bemoeilijkt door gebrek aan durfkapitaal en dat is doodzonde.” Minister Kamp van Economische Zaken deelt de visie van Lucas en zal in september van dit jaar met een voorstel komen om het durfkapitaal aantrekkelijker te maken. "Daarmee wordt aan één van de grootste problemen voor startups al tegemoetgekomen, maar ik wil verder blijven zoeken naar verbeteringen”, aldus Lucas.